Wrocławianie Decydują
KAMPANIA OBYWATELSKA

Mieszkańcy Wrocławia mają możliwość korzystania z takich mechanizmów demokracji uczestniczącej jak: inicjatywa uchwałodawcza, konsultacje społeczne czy Wrocławski Budżet Obywatelski. Jak każdy obywatel w Polsce mogą także zgłosić petycję, złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej czy też wnioski lub uwagi do planu miejscowego.

Jednak w ostatnim czasie, m.in. za sprawą protestów w związku z przeniesieniem siedziby Gimnazjum nr 20 im. Prof. Alfreda Jahna, pojawiła się kwestia prawa mieszkańca do przedstawienia swojego stanowiska podczas sesji Rady Miejskiej Wrocławia. Złożone wnioski obywatelskie z prośbą o zabranie głosu podczas sesji Rady Miejskiej, Przewodniczący Rady odrzucił argumentując, „iż zwyczajowo, z uwagi na brak podstawy prawnej w Statucie Wrocławia, takie wystąpienia nie są praktykowane“. Z podobną inicjatywą uregulowania tej kwestii, wystąpiło koło wrocławskie Partii Zieloni ogłaszając projekt pn. „Głos Mieszkańców”. Niestety, wrocławianie nadal nie mają takiej możliwości.

Jak wskazują ogólnopolskie badania w ramach projektu ,,Jawność obrad rad miejskich i rad powiatów w Polsce” zrealizowane przez Fundację Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa, w okresie od 1 lutego 2014 r. do 30 kwietnia 2015 r., średnio w całej Polsce ponad 38 % jednostek posiada statutową gwarancję możliwości zabrania głosu przez mieszkańców w trakcie sesji. Największy procent występuje w grupie powiatów grodzkich – równo 50%, najniższy w grupie powiatów ziemskich – 32%. Najczęściej występująca regulacja to udzielanie głosu mieszkańcom przez przewodniczącego. Takie regulacje znajdują się min. w statucie miast: Wałbrzych, Gorzów Wielkopolski, Skierniewice, Suwałki, Chorzów. Istnieją jednostki które uzależniają dodatkowo prawo do zabrania głosu od wyrażenia zgody przez radę. W takiej sytuacji wniosek mieszkańca składany jest do przewodniczącego, który jest obowiązany do poddania tej sprawy pod głosowanie. Regulacje tego typu obowiązują np. Katowicach, Bytomiu, Tarnobrzegu, Łomży, oraz przykładowo w powiatach ropczycko-sędziszowskim i gdańskim.

Co zatem z Wrocławiem? Wysłuchanie publiczne, jest jedną z metod prowadzenia konsultacji publicznych dotyczących ważnych rozstrzygnięć w sferze polityk publicznych. W trakcie wysłuchania osoby zainteresowane przedmiotem konsultacji wygłaszają swoje stanowiska względem propozycji poddawanej konsultacjom. A zatem w świetle przytoczonych przepisów, obywatele, mieszkańcy wspólnoty samorządowej mając prawo do wstępu na sesje rady, nie powinni być tylko biernymi obserwatorami ale też mieć możliwość zabierania głosu – zadawania pytań i wygłaszania opinii, oczywiście z poszanowaniem pewnych reguł i autonomii działania organu władzy publicznej jakim jest Rada Miasta Wrocławia.

W świetle tych informacji, wydaje się uzasadnione, aby Rada Miejska Wrocławia pochylila się nad projektem zmian w Statucie Wrocławia, wprowadzającym tzw. wysłuchanie publiczne/obywatelskie, które umożliwi mieszkańcom miasta czynny udział w sesji. Mieszkańcy Wrocławia pragną mieć głos w swoich sprawach i mają do tego prawo.

Dlatego, jako mieszkańcy Wrocławia, obywatele, postanowiliśmy kolejny raz starać się o wprowadzenie instytucji wysłuchania publicznego. Stąd pomysł na kampanię Wrocławianie Decydują.

Inicjatywę wspierają

obywatele-decyduja

2015_logo_FIO_v1